Poradnik studenta

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia
Utworzono: 20.01.28 10:41
Ostatnia modyfikacja: 20.01.28 10:41

REGULAMIN STUDIÓW
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich
uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej
Uchwała Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Informacje dla dyplomanta - praca dyplomowa POUFNA
Utworzono: 17.04.25 14:19
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 11:07

Praca jest uznawana za poufną tylko w przypadku, gdy została podpisana umowa o poufności pracy dyplomowej. W celu zainicjowania umowy należy zgłosić się do Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (CPiKSiA). Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów i zarejestrowaniu umowy przez CPiKSiA student może wgrać do systemu eDziekanat pracę i oznaczyc ją jako poufną.

CPiKSiA - biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3 pok. 327     61-138 Poznań
tel.: 61 665-2010    faks: 61 665-2770   e-mail: cpk@put.poznan.pl

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski
Utworzono: 16.03.08 07:44
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 07:29

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Obowiązują następujące zasady:

 1.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub   stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 2.        Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 3.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego

 1.        Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 2.        Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 3.        Przedstawienie recenzji i dyskusja
 4.        Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 5.        Dyskusja Komisji (część niejawna)
 6.        Ogłoszenie wyników
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski
Utworzono: 16.10.03 10:05
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 07:29

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Obowiązują następujące zasady:

 1.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub   stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 2.        Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 3.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego

 1.        Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 2.        Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 3.        Przedstawienie recenzji i dyskusja
 4.        Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 5.        Dyskusja Komisji (część niejawna)
 6.        Ogłoszenie wyników
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Utworzono: 13.05.06 13:55
Ostatnia modyfikacja: 20.01.24 08:16

§ 31 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

(…)

11. Dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 2 miesiące, w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Udaj się do promotora po opinię o stopniu zaawansowania pracy.
 3. Wniosek złóż w dziekanacie w terminach:
 • do końca stycznia – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • do 15 września – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem letnim
 • do końca marca – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • do końca września – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem letnim

Przyjdź do dziekanatu – zostaniesz poinformowany o decyzji dziekana. Przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej zostanie również podany w systemie eStudent w zakładce z egzaminem dyplomowym.

Jeśli decyzja jest negatywna, spodziewaj się wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Pamiętaj, że masz możliwość zgłosić się na rozmowę w godzinach dyżuru prodziekana.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przepisywanie ocen
Utworzono: 13.05.06 13:54
Ostatnia modyfikacja: 20.02.20 12:33

wniosek w załączniku

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przedłużenie terminu rejestracji / rozliczenia sesji
Utworzono: 13.05.06 13:56
Ostatnia modyfikacja: 20.02.21 08:35

Zgoda na przedłużenie terminu rozliczenia semestru będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, np. długotrwała choroba studenta, na podstawie złożonych wniosków z załącznikami dokumentującymi podane w nich uzasadnienia. Nie jest takim uzasadnieniem niezdanie egzaminu lub nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów ECTS.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Zaliczenie komisyjne
Utworzono: 13.05.06 13:49
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 08:26

§ 23 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia
24 kwietnia 2019 r. 

1. Na wniosek studenta, złożony w okresie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zaliczenia poprawkowego do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł, kierownik zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – zaliczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie.

2. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech nauczycieli akademickich, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł. Przewodniczącym komisji powinien być kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i prowadzącego zajęcia, powinien wchodzić specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, uczestniczącego w zaliczeniu komisyjnym.

3. W przypadku, gdy zaliczenie komisyjne dotyczy kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł o zaliczeniu komisyjnym decyduje dziekan.

4. Przewodniczącym zaliczenia komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie.

5. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w sekretariacie jednostki prowadzącej moduł (przedmiot zaliczany).
 3. Czekaj na wiadomość (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji kierownika jednostki i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia zaliczenia.
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200123081543_wniosek_o_zaliczenie_komisyjne.pdf244.71 KB
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Egzamin komisyjny
Utworzono: 13.05.06 14:01
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 08:30

§ 25 Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia
24 kwietnia 2019 r. 

1. Na wniosek studenta, złożony w okresie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego, dziekan może zarządzić – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.

2. Egzaminowi komisyjnemu przewodniczy dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.

3. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i egzaminatora, powinien wchodzić, co najmniej jeden specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w egzaminie komisyjnym.

5. Egzamin komisyjny może mieć formę ustną lub pisemną i ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji.

6. Ocena komisji jest ostateczna.

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie.
 3. Studia:
 • stacjonarne: po upływie ok. 3 - 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
 • niestacjonarne: czekaj na wiadomość z dziekanatu (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200123083039_wniosek_o_egzamin_komisyjny.pdf207.16 KB
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Powtarzanie przedmiotu
Utworzono: 13.05.06 13:57
Ostatnia modyfikacja: 20.01.23 08:14

§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

1. Student może powtarzać niezaliczone formy z poszczególnych zajęć.
2. Wyklucza się możliwość powtarzania semestru studiów.
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, dopuszcza się możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach.

 

           Wniosek o powtarzanie przedmiotu złóż przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru, w którym powtarzany przedmiot będzie realizowany. Jest to szczególnie ważne, gdyż przed rozpoczęciem powtarzanych zajęć musisz uzgodnić z prowadzącym sposób ich rozliczenia.
           W niektórych przypadkach prowadzący zajęcia wyraża zgodę na wcześniejszy termin rozliczenia zaległego przedmiotu (możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach), wtedy wcześniej możesz złożyć wniosek.
           Pamiętaj, że za powtarzany przedmiot nie masz przyznanych punktów ECTS. Czas na uzupełnienie zaległości wynosi nie więcej niż dwa semestry.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie.
 3. Jeśli decyzja dziekana będzie pozytywna w systemie eStudent będzie dostępny numer konta do wpłaty z określoną kwotą i terminem płatności (sposób naliczania opłaty: suma godzin każdej niezaliczonej formy zajęć z powtarzanego przedmiotu; stawka określona jest w zarządzeniu rektora: do 30 godz. – 200 zł, do 60 godz. – 300 zł, powyżej 60 godz. – 400 zł.; termin płatności: zazwyczaj 7 dni od wydania decyzji)
 4. Po uregulowaniu wpłaty otrzymasz kartę okresowych osiągnięć studenta z wpisanym terminem uzupełnienia zaległości.
 5. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i ustal sposób rozliczenia powtarzanego przedmiotu.
 6. Po zaliczeniu lub egzaminie zgłoś się do prowadzącego zajęcia po wpis, a następnie złóż kartę w dziekanacie do rozliczenia powtarzanego przedmiotu.
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200123081448_wniosek_o_powtarzanie_przedmiotu.pdf212.12 KB
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Wznowienie studiów
Utworzono: 13.05.06 13:51
Ostatnia modyfikacja: 20.02.21 14:57

§ 29 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

(…)
6.
Student, który wznowił studia nie jest zobowiązany do ponownego uzyskania zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie efekty uczenia się zdefiniowane dla tych przedmiotów.

Wniosek o wznowienie studiów należy złożyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Student, który wznawia albo wznowił studia:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o uznanie zaliczen - dziekan) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
 2. W przypadku decyzji pozytywnej dziekana, nie bierzesz udziału w zajęciach.
 3. W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy oceny zostały wpisane (są widoczne w systemie e-Student). Jeżeli brakuje ocen to zgłoś się niezwłocznie do dziekanatu lub Zintegrowanego Centrum Obsługi (studenci studiów niestacjonarnych).

 

 1.  Jeśli decyzja dziekana jest negatywna dla wnioskowanego przedmiotu to musisz uczestniczyć w zajęciach albo wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o przepisanie oceny - prowadzacy zajecia) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
 2. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i poproś o zgodę na przepisanie oceny.
 3. W przypadku decyzji pozytywnej, po pisemnym potwierdzeniu zgody prowadzącego na wniosku, nie bierzesz udziału w zajęciach.
 4. W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy ocena została wpisana (widoczna w systemie e-Student). Jeżeli brakuje oceny to zgłoś się niezwłocznie  do prowadzącego zajęcia.
 5. Jeśli decyzja prowadzącego jest negatywna, musisz uczestniczyć w zajęciach i rozliczyć je zgodnie z wymogami.
  inż. Aneta Kawa
  specjalista ds. administracyjnych
  Legenda do planów na studiach stacjonarnych
  Utworzono: 15.09.28 14:11
  Ostatnia modyfikacja: 17.09.28 13:04

  Legenda w załączniku

  Pliki:
  ZałącznikWielkość
  PDF icon 170928130413_legenda_plany.pdf2.06 MB
  mgr inż. Krzysztof Dyrka
  specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
  Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się
  Utworzono: 16.04.29 15:02
  Ostatnia modyfikacja: 16.04.29 15:02

  Uchwała RW BMiZ  wraz z Regulaminem organizacji potwierdzania efektów uczenia się. w załacznikach.

  mgr inż. Krzysztof Dyrka
  specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
  Podział na specjalności
  Utworzono: 17.09.26 08:48
  Ostatnia modyfikacja: 17.09.26 08:48

  Szczególowe zasady podziału studentów na specjalności reguluje Uchwała Nr 4/III/9/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 22 września 2017 r.

  inż. Aneta Kawa
  specjalista ds. administracyjnych
  Pokoje pracy zespołowej
  Utworzono: 18.03.07 09:10
  Ostatnia modyfikacja: 18.03.07 09:10
  1. Pokoje pracy zespołowej są udostępniane użytkownikom - pracownikom i studentom WBMiZ PP.
  2. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem systemu eRezerwacje http://erezerwacje.put.poznan.pl/  logując się przez swoje eKonto.
  3. Pokoje udostępnianie są w godz. 07:00 do 20:00 w czasie otwarcia budynku.
  4. W przypadku nie zgłoszenia się rezerwacja wygasa po 30 minutach od deklarowanej godziny zajęcia pokoju.
  5. W czasie korzystania z pokoi  użytkownicy są odpowiedzialni za użytkowany sprzęt.
  6. Po zakończeniu pracy użytkownicy proszeni są o wyłączenie sprzętu, uporządkowanie mebli oraz posprzątanie śmieci.
  7. Rezerwacje na prace zespołowe mogą zostać anulowane przez administratora w dowolnym momencie. Rezerwujący otrzymuje powiadomienie o anulowaniu rezerwacji mailem, na adres eKonta.
  8. Pokoje są monitorowane.
  mgr inż. Krzysztof Dyrka
  specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego