Galeria

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn"

Studentki II stopnia inżynierii biomedycznej - inż. Aleksandra Radosh i inż. Natalia Wierzbicka podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nałęczowie wygłosiły referaty odnośnie badań prowadzonych w ramach prac inżynierskich prowadzonych pod opieką dra inż. Filipa Górskiego (p. Aleksandra - proteza ręki, p. Natalia - orteza stawu skokowego).

 

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" odbyło się w dniach 24-26 maja br.

„Jest to cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji, działające przy Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji mieszczącej się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Współorganizatorem MSN jest Studenckie Koło Naukowe Procesów Polimerowych, działające przy Katedrze Procesów Polimerowych znajdującej się na tym samym wydziale PL. Konferencja jest objęta patronatem władz Politechniki Lubelskiej oraz SIMP, a także lubelskiego oddziału PAN.

Tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z mechaniką procesu skrawania (zarówno materiałów metalowych jak i niemetalowych), wytwarzaniem części maszyn z tworzyw polimerowych oraz kształtowaniem wyrobów w procesie obróbki plastycznej, a także wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, w tym kształtowania przyrostowego. Ponadto tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem w polskich i światowych ośrodkach akademickich i badawczo-rozwojowych oraz w przemyśle systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE), projektowych (CAD) oraz wytwarzania (CAM), nowoczesnych metody i technik pomiarowych oraz modelowania procesów projektowania i wytwarzania z zastosowaniem metod numerycznych i sztucznej inteligencji. Ważnym obszarem zainteresowań prezentowanych podczas Sympozjum jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy teoretycznej w praktyce inżynierskiej. Ma to szczególnie znaczenie z uwagi na obserwowane trendy rozwojowe technik wytwarzania oraz wymogi związane z normalizacją i standaryzacją. Organizowane przez Politechnikę Lubelską Sympozjum pozwala na merytoryczną dyskusję na temat aktualnego postępu w technikach wytwarzania oraz potrzeb w zakresie stosowanych metod i środków wytwórczych. Znaczącą rolą Sympozjum jest także przedstawianie, analizowanie i dyskusja nad kierunkami i zakresem prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych pracowników nauki, słuchaczy studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz grupy studentów zaangażowanych w działalność studenckich kół naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentowane w kolejnych edycjach MSN wyniki najnowszych badań doświadczalnych oraz modelowania z wykorzystaniem różnorodnych metod obliczeniowych przyczyniają się do poszerzania i rozwoju wielu dyscyplin nauki, głównie w obszarze nauk technicznych”.

 

 

 

http://www.msn-konferencja.pl/portal/index.php/pl/