Informacje Rekrutacja

Kryteria i wskazówki do oceny rozmowy kwalifikacyjnej
Utworzono: 17.02.07 13:58
Ostatnia modyfikacja: 20.11.26 12:50

Kryteria i wskazówki do oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna) obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi suma punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za średnią ze studiów pierwszego stopnia (średnia ważona ocen z przebiegu studiów x 8) oraz za ostateczny wynik studiów
(za ocenę dobry lub dobry plus – 5pkt., za ocenę bardzo dobry lub bardzo dobry z wyróżnieniem – 10pkt.). Łącznie maksymalna liczba punktów wynosi 100. Próg przyjęcia (próg kwalifikacji) wynosi 50 punktów.  

Bezpośrednio po rozmowie z kandydatem komisja dokonuje oceny.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego udostępnione zostaną w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Kryterium oceny

Wskazówki do oceny

Maksymalna liczba punktów

Pozyskane efekty kształcenia (wiedza i umiejętności)

Komisja zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu objętego wymaganiami do podjęcia studiów II stopnia

Do sformułowania pytań komisja może skorzystać z zestawu zagadnień egzaminacyjnych dla poszczególnych kierunków na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia dostępnych na stronie wydziału (zakładka "Poradnik Studenta"). Komisja może także zapytać o zagadnienia poruszane przez kandydata w jego pracy dyplomowej inżynierskiej.

Każde z pytań „warte” jest 12 pkt. – komisja w dyskusji ustala ile punktów przyznać kandydatowi za każdą z odpowiedzi.

36

Kompetencje społeczne

Umiejętność dyskusji, formułowania wniosków i oceny, sposób wypowiedzi, komunikacja.

6

Motywacja i dodatkowe osiągnięcia

Komisja może zapytać kandydata o jego motywację (plan rozwoju) i oczekiwania wobec wybranego kierunku studiów (powinien orientować się odnośnie profilu absolwenta – można go zapytać czy ten profil jest mu znany, czy wie jakie będzie miał przedmioty). Komisja może zapytać kandydata o znajomość Uczelni i Wydziału, na który aplikuje (także o misję i wizję Wydziału).

Komisja może zapytać kandydata o dodatkowe osiągnięcia związane z jego rozwojem osobistym i w zakresie danego kierunku studiów (nagrody, wyróżnienia, udział w projektach, współautorstwo artykułu, udział w organizacjach studenckich, udział w pracach na rzecz uczelni /np. przy organizacji konferencji/, staże krajowe i zagraniczne, udział w kursach i szkoleniach itp. itd.).

8

Suma

50

Uwagi:

 

Komisja składa się z trzech osób. Co najmniej dwóch członków komisji to pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, mający prawo głosu w ocenie merytorycznej. 

 

Członkowie komisji wspólnie, w toku dyskusji i w oparciu o ww. kryteria i wytyczne do oceny, bezpośrednio po rozmowie z kandydatem ustalają liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oceny. Wynik rozmowy stanowi suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.  

 

Osoby przystępujące do rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiają komisji kwalifikacyjnej zaświadczenie odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia.

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić suplement dyplomu i/lub indeks studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów WBMiZ) oraz dowód osobisty.

 

Dokument związany:

https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/uchwaly

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Ulotki informacyjne Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Utworzono: 16.02.23 10:29
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:17

Ulotki w trakcie modernizacji

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Filmy promocyjne WIM
Utworzono: 15.10.14 12:12
Ostatnia modyfikacja: 20.06.03 13:06

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Rejestracja
Utworzono: 13.04.08 12:34
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:31

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Jeśli nie zarejestrujesz się w systemie rekrutacyjnym – nie masz prawa uczestniczyć w rekrutacji!

 

Rejestrujesz się tylko raz – twoje konto pozostaje, następnie już tylko logujesz się.

Zapamiętaj swoje hasło i maila!

W razie potrzeby istnieje możliwość zresetowania hasła.

 

Na utworzonym przez siebie koncie masz podgląd na wypełnione przez siebie dane, swój status, dokonaną opłatę, termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy II stopnia).

 

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna niezależnie od liczby wybranych kierunków.

Pamiętaj – nie wybieraj kierunków pochopnie!

Niektóre z nich „brzmią” podobnie – zapoznaj się z ich dokładnym opisem zanim dokonasz ostatecznego wyboru (link do kierunków kształcenia).

Obowiązuje „zasada preferencyjności”, nie ustawiaj zatem wybranych przez siebie kierunków w porządku alfabetycznym lub na „chybił-trafił” .

Pamiętaj, że pierwszy wybrany przez Ciebie kierunek uznany jest za priorytetowy.

Przemyśl swoją decyzję!

Wgraj swoje zdjęcie do systemu !

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kwalifikacja
Utworzono: 13.04.08 12:35
Ostatnia modyfikacja: 20.07.07 14:36

W postępowaniu kwalifikacyjnym korzystamy z listy rankingowej, sporządzonej na podstawie Waszych świadectw dojrzałości.

Tu sprawdzisz swoją liczbę uzyskanych punktów - https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/kalkulator

Jeśli liczba punktów uzyskanych przez Ciebie w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wystarczająca na danym kierunku, uzyskujesz status zakwalifikowany.

Status zakwalifikowany oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów. W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym masz status rezerwowy).

Satus rezerwowy oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status nieprzyjęty oznacza, że nie jesteś brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Terminy dostarczenia dokumentów podane w harmonogramie są nieprzekraczalne!

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Przyjęcie
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 21.05.14 11:55

Nie musisz osobiście przynosić dokumentów, pamiętaj tylko o podpisaniu podania.

Kompletne dokumenty możesz przesłać pocztą, w wyznaczonym w harmonogramie terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Lista osób przyjętych umieszczana jest na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie wysyłamy do Was pisemną informację – decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Odwołania
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 13.05.09 13:31

Od każdej decyzji przysługuje Ci prawo odwołania się – masz na to 14 dni od dnia podpisania odbioru listu poleconego.

Odwołanie kierujesz do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i dołączasz do niego kopię decyzji, od której się odwołujesz. Termin składania odwołań podany jest w harmonogramie.

Pamiętaj, że swoje odwołanie musisz właściwie uzasadnić!

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych